Zastrzeganie, odblokowywanie kart

Stwierdzenie utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia karty lub nieuprawnionego dostępu do karty Posiadacz rachunku/Użytkownik karty zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić w jeden z podanych niżej sposobów:

 • telefonicznie poprzez Infolinię Grupy BPS pod numerem
  +48 86 215 50 50;
 • osobiście w placówce Banku;
 • za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl;
 • za pośrednictwem ogólnopolskiego systemu zastrzegania kart pod numerem +48 828 828 828.
 1. Zgłoszenie, o którym mowa powyżej, jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty.
 2. Po zastrzeżeniu karty nie możliwości dalszego korzystania z karty.
 3. W celu zarejestrowania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, Posiadacz rachunku/Użytkownik karty powinien podać przyjmującemu zgłoszenie wszystkie niezbędne dane pozwalające na identyfikację karty.
 4. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, na pisemny wniosek Posiadacza rachunku, Bank wydaje kartę z nowym numerem, okresem ważności i kodem PIN.
 5. W przypadku utraty lub zgubienia karty za granicą, po zgłoszeniu tego faktu pod numerem telefonu podanym w Umowie i na rewersie karty, Posiadacz karty/Użytkownik karty może otrzymać awaryjną wypłatę gotówki w wybranym banku uczestniczącym w systemie, w którym wydana była karta (VISA/MasterCard).
 6. Fakt utraty karty w wyniku wykroczenia lub posługiwania się nią przez osobę nieuprawnioną Posiadacz rachunku lub Użytkownik karty powinien zgłosić na Policję.

W przypadku zablokowania karty, odblowania można dokonać:

 1. telefonicznie na Infolini Grupy BPS (+48 86 215 50 00);
 2. za pośrednictwem portalu kartowego: www.kartosfera.pl.

W przypadku problemów z realizacją płatności kartą w internecie prosimy o skorzystanie z portalu www.kartosfera.pl bądź kontaktu z Infolinią Grupy BPS.

Podręcznik użytkownika KARTOSFERY

Kursy walut

Kursy walut2018-12-11 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1642
1 USD3.6724
1 CHF3.6821
1 GBP4.6038
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,71
więcej